Szkoła Podstawowa
w Janowicach

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach.

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wytypowanie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od 17.04.2023r. do 17.05.2023r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • logo powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 17.05.2023r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej -pokój nr1 w budynku przy ul. Korczaka 2.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 3. czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników: 23.06.2023r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

  Powodzenia!

 Regulamin konkursu do pobrania:

pdfKonkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach - REGULAMIN
 (plik PDF, rozmiar 0,1 MB)