Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. CELE I ZADANIA KLUBU

  3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Postanowienia ogólne

•  Szkolny Klub Europejski "Młody Europejczyk" jest organizacją uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach działających pod opieką nauczyciela tejże szkoły.

•  Siedziba Klubu mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach a spotkania odbywają się w sali nr 35.

•  Klub powołuje się na czas nieokreślony.

•  Motto naszego klubu brzmi: „Witaj Europo!".

•  Nasze logo: Syriusz

•  Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który:

a.  Chce poświęcić swój czas na pracę w Klubie.

b.  Regularnie uczestniczy w spotkaniach.

c.  Wywiązuje się z podjętych działań.

d.  Zachowuje się w sposób kulturalny i nienaganny na zajęciach i poza nimi.

e. Jest zainteresowany celami, jakie Klub realizuje.

f.  Lubi interesująco spędzać czas i poznawać nowych znajomych z całej Europy, również w ramach akcji eTwinning

2. Cele i zadania Klubu

•  Poznawanie tradycji naszego regionu.

•  Propagowanie idei zjednoczonej Europy.

•  Zgłębianie struktury organizacyjnej Unii Europejskiej.

•  Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym krajów europejskich.

•  Udział w akcjach związanych z edukacją europejską oraz uczestnictwo w akcji eTwinning (chat, email, skype, telekonferencja, prezentacja Power Point, poruszanie się po własnej przestrzeni eTwinning: uczeń, nauczyciel)

•  Wdrażanie do swobodnych wypowiedzi w języku angielskim.

•  Systematyczna praca nad poprawą znajomości języka angielskiego.

•  Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur.

 

3. Postanowienia końcowe.

•  Na każdy rok szkolny powołuje się Radę Klubu w składzie:

•  Przewodniczący

•  Zastępca Przewodniczącego

•  Sekretarz

•  Skarbnik

•  Do zadań Rady Klubu należy:

a.  Kierowanie pracami członków Klubu.

b.  Reprezentowanie w Środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

c.  Kontrola nad przestrzeganiem Statutu.

d. Wspólnie z opiekunami Klubu podejmowanie istotnych decyzji.

e.  Prowadzenie dokumentacji działalności Klubu- tworzenie i aktualizacja zakładki SKE na szkolnej stronie internetowej www.zspjanowice.bestwina.pl